Tvingas äktenskap statistik 2017

Dir. 2017:78. Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv (Ju 2017:06) ... att införa mer effektiva verktyg för att förebygga och förhindra att personer med anknytning till Sverige tvingas ingå äktenskap eller könsstympas utomlands, såsom omhändertagande ... 40 % av alla flickor i Turkiet under 18 år tvingas in i äktenskapet, enligt Turkish Philanthropy Funds. I januari 2018 föreslog en regering under president Recep Tayyip Erdoğans jurisdiktion att flickor så unga som 9 år gamla och pojkar så unga som 12 Pojkar som ingår barnäktenskap tvingas ofta ta ansvar för försörjningen av den nya familjen. Det är ett stort ansvar, som ett barn inte är redo för. Ofta påverkas också pojkarnas möjligheter till utbildning, eftersom många tvingas arbeta istället. Enligt den senaste statistiken har 115 miljoner pojkar ingått äktenskap som barn. kompetensteamet, 2017). Behovet av ett utvidgat uppdrag När det finns en påtaglig risk för eller indikationer på att en person med anknytning till Sverige kan komma att tvingas ingå äktenskap eller utsättas för könsstympning utomlands är det av största vikt att en resa med det syftet så långt det är möjligt kan förhindras. Det handlar också om de barn och ungdomar som tvingas till giftermål. 2014 kom ny lagstiftning mot äktenskapstvång. Den som tvingar någon att gifta sig kan få upp till fyra års fängelse. december 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 sep-tember 2018. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv Utgångspunkten för den svenska rättsordningen är att äktenskap som ingås under tvång eller genom utnyttjande av utsatt belä-genhet (tvångsäktenskap) samt äktenskap med personer under rättigheter, inte minst mot flickors. Unicefs statistik visar att kvinnor världen över som ingått äktenskap som barn uppgår till fler än 700 miljoner. Barnäktenskap är också ett sätt att kontrollera flickor. Att säkerställa att inga barn utnyttjas eller tvingas in i äktenskap borde vara av hög prioritet för den feministiska ... Socialstyrelsen fick därefter, i februari 2017, i uppdrag av regeringen (S2017/01011/FST) att anal ysera och vägleda kring socialtjänstens handlägg-ning av barn som uppges vara gifta. Analysen, som publicerades den 30 no-vember 2017, visade att socialtjänstens kunskap om de risker som är förknip-

Fakta om barnäktenskap - UNICEF Sverige